[Ansible] debugモジュール – 実行中のステートメントを表示する

debugモジュールを使うと、実行中のステートメントを表示できる。

参考サイト

ansible.builtin.debug module – Print statements during execution — Ansible Documentation
https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/debug_module.html

Ansible モジュール debug – Qiita
https://qiita.com/CsFactoryitter/items/6f1b5464b7a44b5e0c13