[MySQL] 出力を縦表示にするには

末尾に \G を付ける。

参考サイト

mysql – 出力を縦表示にするには
http://www.ksknet.net/mysql/mysql_2.html