[Vagrant] snapshotコマンドで仮想マシンの状態を保存する

スナップショットの保存

snapshotコマンドは仮想マシンが停止しているときに実行。

スナップショットの一覧

スナップショットのリストア

スナップショットの削除

参考サイト

VagrantのSnapshot機能で仮想マシンの状態を保存/復元しよう | WEB ARCH LABO
http://weblabo.oscasierra.net/vagrant-snapshot/